1.zasadnutie šk.parlamentu 2015/2016

09.10.2015 14:00

Dňa 08.10.2015 sa uskutočnilo prvé zasadnutie školského parlamentu. Tohto zasadnutia sa zúčastnili všetci volení poslanci - dvaja zástupcovia za každú triedu II.stupňa. Túto schôdzu viedla pani riaditeľka školy- PhDr. Darina Slováková. Tohto zasadnutia sa zúčastnila aj ZRŠ - Ing. Nikol Michalatová. Na úvod pani riaditeľka privítala všetkých členov a oboznámila ich so štatútom školského parlamentu. Nasledovala voľba predsedu parlamentu a správcov webového sídla. Poslanci na post predsedu zvolili žiačku 9.A - Alžbetu Michalatovú, ktorá získala 5 hlasov. Vladimír Krenželok získal 2 hlasy a žiači Júlia Mravcová, Natália Perďochová a Tomáš Duraj získali od poslancov po 1 hlase. Za web masterov boli vybraní Tomáš Duraj zo 7.A, Vladimír Krenželok z 9.A, Natália Perďochová a Júlia Mravcová - obe z 8.A. Po úspešných voľbách si členovia parlamentu slávnostne pripili detským šampanským na úspešnú spoluprácu a mnoho tvorivých nápadov. Po prípitku sa už členovia parlamentu venovali aktuálnym témam: informácii o súťaži o najkrajší návrh na schránku dôvery, do ktorej sa môžu zapojiť všetci žiaci školy, ďalej sa poslanci vyjadrili za opätovné zriadenie školského bufetu, pričom im pani riaditeľka vysvetlila dôvody jeho zatvorenia. Vladimír Krenželok predniesol požiadavku na dovybavenie posilňovne boxovacím vrecom a činkami pre dve ruky. Riaditeľka školy vyzvala poslancov k podávaniu návrhov na skrášlenie okolia školy, zástupcovia 8.A vyslovili požiadavku usporiadať školský výlet s možnosťou prenocovania a zároveň možnosť zaviesť spoločenské hry počas prestávok, čomu bolo vedenie školy naklonené a prisľúbilo nákup týchto hier pre žiakov, aby pokojne trávili prestávky. Členovia parlamentu sa spoločne dohodli, že na nasledujúcom zasadnutí vyhodnotia súťaž o najkrajšiu schránku dôvery a prinesú návrhy konkrétnych aktivít počas školského roka a aj na stretnutie partnerských škôl, ktoré sa uskutoční v predvianočnom čase.