O parlamente

Školský parlament je samosprávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

 Štatút školského parlamentu

1.1

Základné ustanovenia

 

Školský parlament je zložený zo žiakov 5. až 9. ročníka a dvoch pedagogických pracovníkov.

Sídlom parlamentu je ZŠ s MŠ Olešná 464.

 

1.2

Poslanie

 Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vyučovacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania sa mimo školy. 

1.3

Organizácia činností parlamentu

Svojich zástupcov poslancov si žiaci volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou majú právo kedykoľvek odvolať poslanca hlasovaním v triede a zvoliť si nového. Zástupcov pedagogického zboru určuje riaditeľ školy spolu s členmi parlamentu.

Poslanci spomedzi seba volia predsedu parlamentu a štyroch správcov webového sídla školského parlamentu. Funkčné obdobie volených je na jeden školský rok. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní len poradný hlas.

V prípade rovnosti ma predseda právo dvoch hlasov. Parlament bude zasadať raz do mesiaca, termín si určia členovia na svojom zasadnutí. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu. 

Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti. Cieľom je žiakov naučiť verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory a názory rovesníkov z tried, niesť istú zodpovednosť za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať  v malom školu demokracie a života. 

1.4

Rokovanie parlamentu

Program na rokovanie parlamentu pripravuje jeho predsedníctvo. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť interpelácie žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak. Z každého rokovania parlamentu treba zostaviť zápis. Tento bude zabezpečovať riaditeľovi školy zapisovateľ- člen pedagogického zboru v spolupráci s jedným členom školského parlamentu. Kópia bude zverejnená na webovom sídle školského parlamentu. Každá zápisnica bude aj súčasťou rokovania pedagogických rád.  Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložené  problémy sa musia okamžite riešiť a neznesie to odklad. 

1.5

Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda platnosť 08.10.2015