Plán práce na školský rok 2012/2013

Návrhy :

 • Súťaž o najkrajší názov a logo školského časopisu ( november )
 • Mikuláš ( december )
 • Tvorivé dielne ( december )
 • Vianočná burza ( december )
 • Vianočná besiedka ( december )
 • Deň naopak ( marec )
 • Farebný týždeň ( apríl )
 • Olympijský deň ( jún )
 • Spoločná rozlúčka deviatakov ( jún )

 

Požiadavky :

 • Usporiadať lyžiarský výcvik pre 9.ročník
 • Uskutočnenie exkurzie do Nitry ( k príležitosti 1150.výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda )
 • Návšteva koncentračného tábora Osvienčin ( PL ) pre žiakov 9. ročníka
 • Zriadenie automatu na nápoje v priestoroch školy
 • Opätovné zaradenie prechádzania sa počas veľkej prestávky ( pre všetkých žiakov okrem 9.ročníka ) 

 

Záver :

Pani riaditeľka školy informovala o možnosti pridania ďalších návrhov a požiadavok k práci školského parlamentu od žiakov a učiteľov školy prostredníctvom diskusného fóra na webových stránkach parlamentu.

Plán práce na školský rok 2010/2011

 

1.Aktivity k 50. výročiu našej školy

 • súťaž o najkrajšie logo našej školy 

 • grafický návrh na obal CD s históriou školy

 • medovníkové srdiečka s nápisom našej školy (krúžok Tajomstvá našej kuchyne) 

 • literárne práce o našej škole v Olešnej 

 • nácvik kultúrneho programu

 • hymna ZŠ s MŠ  

2. Schránka dôvery

 • spolupracovať pri problémoch šikanovania, príp. iného negatívneho správania sa žiakov 

 • zrušenie prechádzania sa po chodbe počas veľkej prestávky

3. Rôzne aktivity žiakov

 • uskutočniť 1. ples žiakov  9. ročníka

 • Andersenova noc         

4. Rôzne     

 • požiadavka - kľúče do dievčenských WC

 • žiadosť o používanie internetu a čitárne v rámci výpožičného času v školskej knižnici

 

Plán práce na školský rok 2010/2011

 

Návrhy:

 • Mikuláš (6.12.)
 • Vianočná besiedka (16.12.)
 • Vianočné tvorivé dielne – burza (december)
 • Diskotéka –(pre 6.-9.ročník od 5.vyučovacej hodiny po 6.)
 • Karneval – (pre 1.-5.ročník od 1. vyučovacej hodiny po 4.)
 • Ples –( február)
 • Noc s Andersenom- (marec)
 • Deň naopak-(28.marec- Deň učiteľov)
 • Farebný deň-(Deň detí)
 • Športový deň

 

Požiadavky:

 • Nainštalovať na chodbe schránku na zber autobusových lístkov – pomoc deťom

v núdzi.

 • Zakúpiť dresy na športové súťaže – futbal a florbal.
 • Zabezpečiť v bufete predaj hygienických vreckoviek.

 

Záver:

Pani riaditeľka informovala o schránke dôvery a o možnosti dávať otázky a vyjadrovať svoje názory v diskusnom fóre pre žiakov na stránke školy.